რამდენი გჭირდება სწავლის დაფინანსებისთვის?


სესხის
თანხა

სესხის
ვადა

 თვე

თვეში ერთხელ

გაცემის საკომისიო

წლიური ეფექტური %

%